Medica Watch

Technický popis služby MEDICA WATCH

Technický popis služby MEDICA WATCH

Poskytovatelem služby MEDICA WATCH je společnost České Radiokomunikace a.s, se sídlem Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČO: 24738875, DIČ: CZ24738875, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 16505 (dále jen „CRA“ nebo „České Radiokomunikace“).

Na službu MEDICA WATCH se uplatňují Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb[1] (dále jen „VOP“) a v rozsahu, který je v nich vymezen, část Všeobecných obchodních podmínek pro velkoobchodní poskytování produktů a služeb MEDICA WATCH[2] (dále jen „VOP MEDICA WATCH“). 

1  Co je to služba MEDICA WATCH

2  Aplikace MEDICA WATCH - portál

2.1  MEDICA WATCH portál hlavní procesy a funkcionality

2.2  Zobrazování historie naměřených dat v grafech

2.3  Alarmy

2.4  Příjem zpráv a pokrytí signálem

3  Subskripce vznik, změna, zánik

4  Aktivace a ukončení služby MEDICA WATCH

5  Uživatelská podpora

6  Zařízení využitelná ve službě MEDICA WATCH

7  SLA - Service Level Agreement

7.1  Definice dostupnosti služby

Účastníkovi je umožněn přístup do aplikace MEDICA WATCH v rozsahu, dle počtu platných Subskripcí. Poskytovatel negarantuje přítomnost signálu na daném území. Nepřítomností signálu nevznikají Účastníkovi žádné nároky na plnění ze strany Poskytovatele.

Za nedostupnost služby se považuje neschopnost doručit zprávy zachycené sítí CRA z více než poloviny aktivních zařízení na službě.

7.2  Výpočet dostupnosti služby

Dostupnost služby = (𝑇𝑆 − 𝑇𝑁) / 𝑇𝑆 * 100%

TS značí období, po které má být Služba podle smlouvy v daném měsíci Účastníkovi poskytována, s výjimkou doby oprávněného omezení poskytování služby ustanovení bodu 8 Všeobecných podmínek.

TN značí období, po které Účastník nemohl Službu řádně užívat z důvodů na straně Poskytovatele.

Do doby nedostupnosti Služby TN se nezapočítávají poruchy, které jsou mimo Síť Poskytovatele a poruchy, o nichž Poskytovatel objektivně zjistil, že nemají příčinu na straně Poskytovatele, nebo že je zavinil Účastník.

7.3  Doba provádění plánované údržby

Pro zajištění plánované údržby zařízení a pro zajištění prací, souvisejících s rozvojem technické infrastruktury sítě elektronických komunikací Poskytovatele, jsou vymezeny pravidelné časové intervaly – tzv. „servisní okna“, a to v následujících dnech a hodinách:

Poskytovatel se zavazuje, že bude využívat servisních oken pouze v případech, kdy provádění údržby nelze za použití rozumného úsilí zajistit bez přerušení služby.

7.4  Postup řešení poruchy Služby